Przejdź do treści

O nas

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Dworze Mazowieckim

Świadczy usług w zakresie:

 • Poradnictwo w zakresie stosowania szczepień profilaktycznych.

 • Poradnictwo w zakresie higieny szpitalnej.

 • Poradnictwo w zakresie stosowanych zabiegów dezynfekcji i sterylizacji.

 • Badania w kierunku nosicielstwa pałeczek jelitowych.

 • Postępowania mające na celu likwidację powstałych ognisk chorób zakaźnych oraz zagrożeń zawleczenia chorób zakaźnych.

 • Nadzór i opiniowanie zakładów opieki zdrowotnej oraz gabinetów praktyk lekarskich.

 • Działania w ramach Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego.

 • Nadzór zapobiegawczy na etapie projektu i odbioru finalnego.

 • Doradztwo przy wprowadzaniu HACCP i Dobrej Praktyki Sanitarnej.

 • Szkolenia w zakresie podstawowych zagadnień sanitarnych dla pracujących przy produkcji i obrocie żywnością.

 • Nadzór bieżący nad obiektami produkującymi żywność, kosmetyki i przedmioty użytku.

 • Nadzór nad jakością i składem środków spożywczych.

 • Kontrola nad przestrzeganiem norm sanitarnohigienicznych w zakładach pracy.

 • Doradztwo w zakresie doboru badań środowiskowych na stanowiskach pracy oraz kontrola terminowości ich wykonywania.

 • Kontrola wykonywania i prawidłowość doboru badań profilaktycznych pracowników.

 • Sprawowanie bieżącego nadzoru nad jakością wody dostarczanej przez wodociągi publiczne.

 • Wykonywanie badań wody z wodociągów publicznych, ujęć indywidualnych i kąpielisk w ramach bieżącego nadzoru oraz na zlecenia prywatne.

 • Nadzór i doradztwo nad przestrzeganiem higieny w zakładach fryzjerskich, kosmetycznych, itp.

 • Nadzór nad przestrzeganiem norm sanitarnohigienicznych na dworcach kolejowych, autobusowych, przystankach komunikacyjnych, cmentarzach i innych miejscach użyteczności publicznej.

 • Wydawanie zgody na przewóz zwłok oraz ich ekshumację.

 • Sprawowanie nadzoru nad warunkami higieniczno-sanitarnymi w szkołach, przedszkolach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych.

 • Prowadzenie nadzoru nad warunkami higieniczno-sanitarnymi obiektów letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży.

 • Nadzór nad warunkami higieny procesu nauczania i wychowania, a szczególnie dostosowania mebli szkolnych i przedszkolnych do wzrostu dzieci i młodzieży oraz higieną pracy umysłowej uczniów.

 • Poradnictwo i koordynacja programów profilaktycznych.

Kronika PSSE Nowy Dwór Mazowiecki