Przejdź do treści

Zadania

Zadania:

 • nadzoruje działalność oświatowo-zdrowotną w celu ukształtowania odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych w szczególności:

 • inicjuje i wytycza kierunki przedsięwzięć zmierzających do zaznajamiania społeczeństwa z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, popularyzowania zasad higieny i racjonalnego żywienia;

 • udziela porad i informacji w zakresie zapobiegania i eliminowania negatywnego wpływu czynników i zjawisk fizycznych, chemicznych i biologicznych na zdrowie ludzi;

 • ocenia działalność oświatowo-zdrowotną prowadzoną przez szkoły i inne placówki oświatowo-wychowawcze, oraz środki masowego przekazywania, zakłady opieki zdrowotnej, inne zakłady, instytucje i organizacje oraz udziela im pomocy w prowadzeniu tej działalności.

Działania podejmowane są w oparciu o:

 • Ustawę o Państwowej Inspekcji Sanitarnej z dnia 14 marca 1985

 • Narodowy Program Zdrowia na lata 2016 - 2020

 • Zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia, Komisji Europejskiej, Ministerstwa Zdrowia

 • Aktualną sytuację epidemiologiczną oraz potrzeby zdrowotne społeczności lokalnej

Do zadań należy:

 • realizacja programów prozdrowotnych o zasięgu ogólnopolskim, wojewódzkim i lokalnym,

 • prowadzenie kampanii społecznych, akcji i imprez prozdrowotnych,

 • organizacja szkoleń, konferencji i narad,

 • współpraca z wieloma instytucjami i organizacjami w zakresie zdrowia publicznego, w tym z: placówkami oświatowo – wychowawczymi, zakładami opieki zdrowotnej, samorządem lokalnym, stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi oraz środkami masowego przekazu.

 • udzielanie porad metodycznych i merytorycznych,

 • udostępnianie materiałów edukacyjno – informacyjnych.