Przejdź do treści

Oferta pracy

PRAKTYKI STUDENCKIE

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Dworze Mazowieckim uczestniczy w rządowym programie praktyk studenckich. Zapraszamy studentów do odbycia praktyki w naszej Stacji.

Studentów zainteresowanych kontaktem z naszą Stacją i uzyskaniem dodatkowych informacji zachęcamy do kontaktu pod numerem telefonu 22-775-27-84 lub na adres e-mail: nowydwor@psse.waw.pl

 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Dworze Mazowieckim Ogłasza nabór na stanowisko Młodszego Asystenta w Sekcji Epidemiologii

Główne zadania i obowiązki:

  • nadzór nad warunkami higieniczno – sanitarnymi w placówkach prowadzących działalność leczniczą
  • kontrola przestrzegania przepisów higieniczno – sanitarnych w nadzorowanych obiektach
  • prowadzenie dochodzeń i wywiadów epidemiologicznych
  • opracowywanie dokumentacji kontrolnej
  • prowadzenie rejestrów i sprawozdawczości w zakresie Sekcji Epidemiologii

Wymagania:

 · wykształcenie wyższe o profilu medycznym lub pokrewnym, preferowane kierunki: epidemiologia, zdrowie publiczne

  • staż pracy minimum 1 rok
  • umiejętności i predyspozycje:

- znajomość prawa w zakresie działalności podmiotów leczniczych

- obsługa komputera iurządzeń biurowych

- umiejętność pracy indywidualnej oraz w zespole,

- zdolność do pracy pod presją czasu

WYMAGANE DOKUMENTY:

- CV oraz list motywacyjny

 

- Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

 

CV Kandydata powinno zawierać następujące dane: imię i nazwisko, datę urodzenia, adres lub inne dane do kontaktu, dane o wykształceniu, kwalifikacjach i przebiegu zatrudnienia.

Prosimy o nie zamieszczanie zdjęcia w CV.

Kandydat powinien dołączyć własnoręcznie dopisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PSSE w Nowym Dworze Mazowieckim z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Chemików 6 zawartych w CV na potrzeby obecnego procesu rekrutacji na stanowisko: Młodszy asystent w Sekcji Epidemiologii.

Jednocześnie informujemy, iż CV kandydatów negatywnie r

ozpatrzone w danym procesie rekrutacji nie są przechowywane.

Po zakończeniu rekrutacji są usuwane, a dane osobowe kandydatów nie są przetwarzane w żadnym innym celu.

Aplikacji nie odsyłamy. Kontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.

Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.

 

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

1. Administratorem danych osobowych jest PSSE w Nowym Dworze Mazowieckim z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Chemików 6

2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych. Kontakt: (22) 775 – 34 – 61 lub listownie: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Nowym Dworze Mazowieckim, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Chemików 6.

3. Dane osobowe: • Będą przetwarzane w celu rekrutacji na wolne stanowisko w PSSE w Nowym Dworze Mazowieckim; • Nie będą udostępniane innym odbiorcom; • Będą przechowywane nie dłużej niż to wynika z przepisów archiwizacji i procedur wewnętrznych; • W przypadku osób niezakwalifikowanych będą przetwarzane nie dłużej niż czas trwania procesu rekrutacyjnego; • Nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.

4. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

5. Od 25 maja 2018 r. - na zasadach określonych w Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych (RODO) - kandydatowi biorącemu udział w procesie rekrutacyjnym będzie przysługiwało również prawo do:

 • Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jego cofnięciem; • Usunięcia danych; • Przeniesienia danych; • Ograniczenie przetwarzanych danych

 

Oferty zawierające cv, list motywacyjny oraz oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych do celów rekrutacyjnych prosimy składać do dnia 25.06.2020 r. w formie papierowej lub elektronicznej na adres:

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Chemików 6, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

 email: nowydwor@psse.waw.pl

nr tel. (22) 775- 34 -61