Przejdź do treści

Wytyczne w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii)

Wytyczne Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii)

Informacje ogólne

W związku z koniecznością zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania zachorowań
na COVID-19, oraz wywołanych nim sytuacji kryzysowych określa się poniższe wytyczne
dotyczące postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń
koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19
(w czasie trwania pandemii/epidemii).

 

Odpady wytworzone przez osoby zdrowe takie jak: środki zapobiegawcze (maseczki,
rękawiczki) stosowane np. w miejscu pracy, komunikacji miejskiej, w trakcie zakupów, w celu
minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa, powinny być wrzucane
do pojemnika/worka na odpady zmieszane.

 

Wyjaśnienie pojęć

Kwarantanna - odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie, w celu
zapobieżenia szerzeniu się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych1.

 

Izolacja - odosobnienie osoby lub grupy osób chorych na chorobę zakaźną albo osoby lub
grupy osób podejrzanych o chorobę zakaźną, w celu uniemożliwienia przeniesienia
biologicznego czynnika chorobotwórczego na inne osoby2.

 

1Art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U.
z 2019 r. poz. 1239, z poźn. zm).

 

2 Art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

 

Postępowanie z odpadami

 

Z odpadami wytworzonymi w miejscu kwarantanny lub izolacji przez osoby:

>          które były narażone na zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2,

>          zakażone koronawirusem SARS-CoV-2,

>          mające bezpośredni kontakt z osobami zakażonymi koronawirusem SARS-CoV-2,

>          chorych na COVID-19

- należy postępować w sposób opisany w poniższych Wytycznych szczegółowych.

Odpady wytwarzane w miejscach kwarantanny lub izolacji, ze względu na miejsce
powstawania oraz na ich skład stanowią odpady komunalne. Jednakże, z uwagi na świadomość,
że odpady te wytwarzane będą przez osoby zakażone wirusem SARS-CV-2 lub chore
na COVID-19 oraz brak potwierdzonych ustaleń naukowych co do czasu aktywności
koronawirusa na powierzchniach różnych materiałów wchodzących w skład odpadu, należy
z tymi odpadami postępować zachowując szczególne środki ostrożności.

 

Wytyczne szczegółowe

  1. Wytyczne dla gmin.
  2. Wytyczne dla osób zdrowych objętych kwarantanną, dla osób stosujących środki
    zapobiegawcze np. w miejscu pracy, komunikacji miejskiej, w trakcie zakupów, w celu
    minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniani się koronowirusa.
  3. Wytyczne dla osób przebywających w izolacji.
  4. Wytyczne dla podmiotów zajmujących się odbiorem odpadów i gospodarowaniem
    odpadami.

 

Wytyczne dla osób stosuje się dla całego gospodarstwa domowego, w którym taka osoba się
znajduje.

 

A. Wytyczne dla gmin:

Dysponentami informacji o adresach osób przebywających w izolacji i kwarantannie są
Wojewodowie, Policja i Ośrodki Pomocy Społecznej. Dane te nie mogą być przekazywane
przez dysponentów innym podmiotom. Stąd zaleca się działanie w porozumieniu
z Wojewodami, Policją, czy Ośrodkami Pomocy Społecznej w zakresie wskazanym lit. a i b

a)        w miarę możliwości zapewnienie worków w określonym kolorze i/albo oznaczonych
symbolem (np. napisem „C”), w celu jednoznacznej identyfikacji odpadów
z gospodarstw domowych lub od osób z grup C;

b)        zapewnienie odbioru nie rzadziej niż co 7 dni worków, o których mowa w lit. a;

c)        zorganizowanie odpowiedniego transportu, bezpośrednio do instalacji
unieszkodliwiania odpadów komunalnych worków, o których mowa w lit. a lub
wyznaczonych przez gminę miejsc zbierania odpadów komunalnych z gospodarstw
domowych objętych izolacją;

d)       zapewnienie dezynfekcji pojemników wielokrotnego użytku oraz środków
transportu odpadów transportujących odpady z gospodarstw domowych lub od osób
z grup C.

 

B. Wytyczne dla osób zdrowych objętych kwarantanną, dla osób stosujących środki
zapobiegawcze np. w miejscu pracy, komunikacji miejskiej, w trakcie zakupów,
w celu minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniani się koronowirusa:

a)        odpady powinny być segregowane i wrzucane do właściwych pojemników (papier,
szkło, metale i tworzywa sztuczne, bioodpady, odpady zmieszane),

b)        maseczki, rękawiczki i inne środki ochronne stosowane przez osoby zdrowe powinny
być uprzednio zebrane workach, które po zawiązaniu wrzucane są do
pojemnika/worka na odpady zmieszane.

 

C. Wytyczne dla osób przebywających w izolacji (wytycznymi tymi obejmuje się także
odpady wytwarzane w obiektach/na obszarze kwarantanny zbiorowej, którą obejmowani
są obywatele Polski np. wracający do kraju).

 

■        wysoce zalecane jest, aby odczekać 72 godziny od zamknięcia worka - przed
przekazaniem worka z odpadami do odbioru;

■        osoba przebywająca w izolacji umieszcza odpady w worku przeznaczonym na ten
cel, w miarę możliwości worek spryskać preparatem wirusobójczym;

■        worka z odpadami nie należy zapełniać powyżej % jego pojemności i nie zgniatać;

■        po zapełnieniu worka, osoba przebywająca w izolacji, zawiązuje worek
i po ustaleniu z osobą wynoszącą odpady z miejsca izolacji wystawia worek
z odpadami z pomieszczenia, w którym przebywa;

■        osoba wynoszącą odpady z miejsca izolacji wkłada (w rękawiczkach) wystawiony
przez osobę w izolacji worek do drugiego worka, zawiązuje/zamyka go
i zabezpiecza przed przypadkowym otwarciem w chwili jego odbioru (oprócz
dokładnego zawiązania worka, można zamknąć go dodatkowo przy pomocy
taśmy samoprzylepnej lub sznurka) oraz oznacza datę oraz godzinę zamknięcia
worka;

■        worek z odpadami należy przenieść w rękawiczkach do miejsca przeznaczonego
do gromadzenia odpadów i umieścić w oznakowanym pojemniku przeznaczonym
na te odpady, w miarę możliwości będącego w posiadaniu odbierającego;

■        przed i po każdej czynności związanej z pakowaniem/przenoszeniem odpadów,
używać rękawic ochronnych, myć i/lub dezynfekować ręce;

■        odpady, których nie można łączyć z innymi odpadami (tj. zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, zużyte świetlówki)
powinny być pozostawione w domu w czasie izolacji i przekazane do systemu
gminnego, kiedy będzie można opuścić miejsce izolacji.

 

Magazynowanie odpadów, o których mowa powyżej, w miejscach przeznaczonych
do gromadzenia odpadów, z wyłączeniem zabudowy jednorodzinnej, prowadzi
się w zamykanych pojemnikach lub kontenerach, oznakowanych, w sposób zabezpieczający
przed rozprzestrzenianiem odpadów, zabezpieczonych przed dostępem osób postronnych
oraz zwierząt.

 

Magazynowanie odpadów w zabudowie jednorodzinnej prowadzi się w miejscach
wyznaczonych na terenie posesji w zamykanych pojemnikach, oznakowanych, w sposób
zabezpieczający przed ich rozprzestrzenianiem, dostępem osób postronnych oraz zwierząt.

 

D. Wytyczne dla podmiotów zajmujących się odbiorem i gospodarowaniem odpadami:

a)        odpady, zgodnie z wstępnymi wytycznymi Komisji Europejskiej, po 9 dniach przestają
stanowić zagrożenie,

b)        jeżeli worek, o którym mowa w Części A lit. a jest rozerwany lub niezamknięty należy
w miarę możliwości poinformować osobę, która worek wystawiła (np. przez
umieszczenie kartki na drzwiach) o konieczności szczelnego zamykania odpadów,

c)        zaleca się, aby odpady selektywnie zebrane były w miarę możliwości magazynowane
przez 9 dni przed skierowaniem ich do przetworzenia,

d)       odpady w workach, o których mowa w Części A lit. a, nie powinny być przetwarzane
z udziałem osób sortujących - w przypadku braku możliwości technicznych
przetwarzania wyłącznie na liniach całkowicie zautomatyzowanych bez udziału
człowieka, odpady należy kierować bezpośrednio do unieszkodliwiania (zaleca się
termiczne przekształcanie lub bezpośrednie składowanie najlepiej na składowiskach
z instalacją do aktywnego odgazowania),

e)        w przypadku niedoboru personelu w świadczeniu usług odbierania lub
zagospodarowywania odpadów zaleca się:

■       zmniejszenie częstotliwości odbioru selektywnie zebranych odpadów z frakcji
szkła, papieru, metali i tworzyw sztucznych,

■       zapewnienie w pierwszej kolejności przetwarzania odpadów, o których mowa
w Części A. lit. a

- w celu zapewnienia ciągłości odbioru i przetwarzania zmieszanych odpadów

komunalnych i bioodpadów,

f)         zaleca się ustanawianie szczególnych warunków pracy dla starszych pracowników;

g)        w miarę możliwości i potrzeb zaleca się zapewnienie środków ochrony indywidualnej
tj. okulary lub przyłbice, maski, rękawiczki i ubrania robocze.

 

> Osobom mającym bezpośredni kontakt z odpadami gromadzonymi w workach, o których
mowa w Części A lit. a, zaleca się:

a)        stosowanie odpowiednich środków ochrony indywidualnej, takich jak gogle,
przyłbice, maski, rękawiczki, odzież robocza i ochronna,

b)        ścisłe przestrzeganie podwyższonych norm higieny, w tym częste zmiany
i czyszczenie środków ochrony indywidualnej oraz pranie odzieży roboczej;
wymiana rękawic;

c)        regularne dezynfekowanie urządzeń, kabin samochodowych, kabin urządzeń
na liniach sortowniczych w zakładach,

d)       w miarę możliwości częste mycie rąk i ich dezynfekcja,

e)        wyposażenie pracowników w dozowniki z zalecanym płynem dezynfekcyjnym
wirusobójczym do rąk.


WYTYCZNE DO POBRANIA