Przejdź do treści

Bezpłatne testy przesiewowe w kierunku wirusa SARS-CoV-2 u dzieci

W związku z bezpłatnymi testami przesiewowymi w kierunku wirusa SARS-CoV-2 u dzieci przyjmowanym na mocy postanowienia sądu do:

-placówek oświatowo- wychowawczych,

- interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych,

- rodzin zastępczych,

- rodzinnych domów dziecka

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Dworze Mazowiecki informuje, że badania w kierunku SARS-CoV-2 u dzieci umieszczanych w instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej, będą realizowane na wniosek dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej/interwencyjnego, ośrodka preadopcyjnego/dyrektora powiatowego centrum pomocy rodzinie/miejskiego ośrodka pomocy rodzinie, który zwraca się do PPIS, właściwego ze względu na miejsce aktualnego pobytu dziecka.

 

Na podstawie ww. wniosku jest umieszczane przez PPIS na liście do badań w kierunku SARS-CoV-2, który powinien zawierać następujące informacje:

- cel przeprowadzenia testu na obecność SARS CoV-2,

- imię i nazwisko dziecka, które ma zostać przyjęte do placówki/ośrodka/rodziny zastępczej/rodzinnego domu dziecka,

- PESEL dziecka,

- dane opiekuna prawnego, w tym dane do kontaktu,

- podpis (zgoda) opiekuna prawnego,

- nazwa, adres oraz nr telefonu do kontaktu placówki/ośrodka/adres rodziny zastępczej/rodzinnego domu dziecka,

- data planowanego przyjęcia dziecka,

- imię i nazwisko, numer telefonu dyrektora placówki/ośrodka/dyrektora powiatowego centrum

pomocy rodzinie/miejskiego ośrodka pomocy rodzinie.

 

Do przekazania powyższych danych można wykorzystać wzór formularza zgłoszeniowego

do badania (załącznik 2).

 

Załącznik:

  1. Zalecenia dla instytucji szeroko rozumianej pieczy zastępczej i ośrodków wychowawczych dotyczące możliwości zapobiegania szerzeniu się koronawirusa.
  1. Wzór formularza zgłoszeniowego do badania.