Przejdź do treści

Bezpłatne testy przesiewowe w kierunku wirusa SARS-CoV-2 u osób, które oczekują na przyjęcie do domów opieki

W związku z bezpłatnymi testami przesiewowymi w kierunku wirusa SARS-CoV-2 u osób, które oczekują na przyjęcie do:

1) domów pomocy społecznej;

2) placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle

chorym lub w podeszłym wieku;

3) zakładów opiekuńczo-leczniczych;

4) hospicjów,

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Dworze Mazowiecki informuje, że u osób oczekujących na przyjęcie do placówek opieki długoterminowej m.in. do DPS, ZPO, ZOL, hospicjów będą realizowane na wniosek.

 

Podstawą umieszczenia na liście do badań osoby, która ma zostać przyjęta do jednej

z ww. placówek, jest wniosek dyrektora/kierownika/właściciela placówki, zawierający

informacje dot.: celu przeprowadzenia testu na obecność SARS CoV-2,

imię i nazwisko osoby ubiegającej się o przyjęcie, pesel, nr tel. do kontaktu, data planowanego przyjęcia do placówki, nazwa placówki, imię i nazwisko

oraz nr tel. dyrektora lub właściciela placówki.

Do przekazania powyższych danych można wykorzystać załączony wzór formularza

zgłoszeniowego do badania.

 

Załącznik:

Wzór formularza zgłoszeniowego do badania.